Dywidenda za rok obrotowy 2019

Tuesday, June 30, 2020

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dywidenda za rok obrotowy 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przeznaczyło na dywidendę pieniężną dla akcjonariuszy łączną kwotę 27.582.467,26 PLN zł, tj. 0,54 zł na jedną akcję. W dywidendzie uczestniczy 51.051.249 akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 sierpnia 2020 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi