Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (w mln PLN)

  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa 2 783,5 2 642,9 2 681,0 2 514,0 2 283,4  2 457,8  2 297,6 
w tym: nieruchomości inwestycyjne 2 320,7 2 270,2 2 324,7 2 015,4  1 924,1  1 927,9  1 911,5 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
2 021,0 1 985,8 1 965,2  1 949,8  1 947,1  1 861,7  1 710,5 
Zobowiązania długoterminowe
420,0 529,8 582,6 344,6  98,6  212,8  328,1 
Zobowiązania krótkoterminowe 315,5 99,8 104,6  186,7  184,1  252,3  83,8 

 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów (w mln PLN)

  2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 
Przychody z najmu 160,0 149,7 153,5 127,4 120,8  131,2  140,0 
Przychody z działalności deweloperskiej 0,6 0,7 13,7  26,6 45,4 39,5  43,3 
Przychody z pozostałej działalności  8,4 8,2 8,2 5,7 0,3 0,6 4,4 
Przychody z działalności operacyjnej razem  169,0 158,6 175,4  159,7  166,5  171,3 187,7 
Wynik z najmu 84,6 81,2 77,2  60,1 55,5  72,1  69,5
Wynik z działalności deweloperskiej  0,1 0,1 0,1 8,7  11,2 9,7  (0,7) 
Wynik z pozostałej działalności  1,3 1,4 1,7  1,5 (0,3)  (0,1)  (2,7) 
Wyniki z działalności razem 86,0 82,7 79,0 70,3  66,4 81,7  66,1 
Koszty administracyjne (32,3) (31,4) (31,1)  (38,4) (38,5)  (46,2)  (54,6) 
Zmiana wartości godziwej nieruchomości
inwestycyjnych i wynik na zbyciu
13,7 (18,0) (12,7)  (83,8)  (39,5)  (31,0)  (221,4) 
Koszt świadczeń w formie akcji -  -

 -

Pozostałe przychody i koszty netto (2,2) 3,2 9,8 39,8 24,1  (11,5)  (22,6) 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65,2 36,5 45,0  (12,1)  12,5 (7,0)  (232,5)
Zysk (strata) butto z działalności kontynuowanej  58,4 33,5 31,1  (22,2) 13,7  (0,2)  (230,6) 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 47,8 31,4 30,8  50,6  108,0  107,2 (187,8) 
Całkowite dochody ogółem  47,5 31,4 31,0  50,6  107,8 107,0  (183,6)
Liczba akcji (w tys. sztuk)  46 828,9 46 814,7 46 786,0  46 722,7  46 482,0  44 599,9 43 384,0 
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)
1,02 0,67 0,66  1,05  2,29  2,29  -3,94 

 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z przepływów pieniężnych (w mln PLN)

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82,5 70,2 32,0  46,3  15,6 34,2  (24,8) 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (56,7) 10,1 (281,1)  (136,9)  (8,7)  10,2  21,7 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15,6) 52,4 198,8  80,7  (88,3)  (0,5)  (0,9)