Pelagia

51.6909716,19.1264024

Pelagia

Pelagia, łaski
Podstawowe informacje
Cena (PLN/EUR) m2
17,21 PLN 3,96 EUR
Cena (PLN/EUR)
21 000,00 PLN 4 832,14 EUR
Województwo
Łódzkie
Dzielnica
Wodzierady
Powierzchnia
1 220,00 m2
Rodzaj transakcji
Sprzedaż
Rodzaj nieruchomości
dzialki
Zespół Sprzedaży Nieruchomości
22 850 95 95
Opis

Podana powyżej cena dotyczy jednej z kilku oferowanych działek i jest ceną wywoławczą. Podana powierzchnia także dotyczy jednej z kilku oferowanych działek w przedmiotowej lokalizacji. Poniżej treść PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Dodatkowe szczególy nt. przetargu oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są na stronie www.phnsa.pl w zakładce BIP - ogłoszenia i przetargi.

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającym na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej 7 działek o numerach ewidencyjnych 30/13*, 28/5*,30/14**, 28/3**, 28/4, 30/15 i 30/16, wraz z odpowiednim udziałem w działkach o numerach ewidencyjnych 28/6, 30/25, 30/26, 30/27, 30/28, 33/12 i 30/13, będącymi drogami wewnętrznymi (dalej „Działka” lub „Działki”), położonej w Pelagii, obręb 18 - Pelagia, gmina Wodzierady, powiat łaski, województwo łódzkie, należącej do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”). Dla Działek Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1L/00044384/3 i KW nr SR1L/00066186/5.

• *, ** sprzedaż łączna

1. Przedmiot postępowania
Nr ewidencyjny działki: 30/15; Powierzchnia działki
(m2): 1220; Klasoużytek: R V
Nr ewidencyjny działki: 30/16; Powierzchnia działki
(m2): 1572; Klasoużytek: R V
Nr ewidencyjny działki: 28/4; Powierzchnia działki
(m2): 1220; Klasoużytek: R V
Nr ewidencyjny działki: 28/5 *; Powierzchnia działki
(m2): 173; Klasoużytek: R V
Nr ewidencyjny działki: 30/13 *; Powierzchnia działki
(m2): 1047; Klasoużytek: R V
Nr ewidencyjny działki: 28/3 **; Powierzchnia działki
(m2): 494; Klasoużytek: R V
Nr ewidencyjny działki: 30/14 **; Powierzchnia działki
(m2): 726; Klasoużytek: R V

Działki położone są ok. 1-1,5 km od drogi Łask – Wodzierady i około 25 km od centrum Łodzi. W odległości ok. 4 – 5 km znajduje się urząd gminy w Wodzieradach, a w odległości ok. 14 km miasto powiatowe Łask. Pelagia jest małą wsią, obejmującą kilkanaście zabudowań siedliskowych oraz zabudowania o charakterze letniskowym i całorocznym, wykorzystywanym sezonowo. Od strony zachodniej wieś graniczy z Lasem Wilamowskim. Rejon, w którym zlokalizowane są Działki charakteryzuje się niskim stopniem zurbanizowania.

Działki stanowią teren płaski, położony w sąsiedztwie lasów, terenów rolniczych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i rekreacyjnymi. Działki są nie zabudowane i nie ogrodzone, częściowo zakrzewione i zadrzewione z samosiewu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady, uchwalonym przez Radę Gminy Wodzierady uchwałą Nr VI/39/2003 z dnia 31.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 147, poz.1467) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady, w zakresie zmiany zapisu o spadkach i kolorystyce dachów, zatwierdzonego uchwałą nr XX/160/2004 Rady Gminy Wodzierady z dnia 2 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 17, poz.199 z 21.01.2005r.), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 2MNL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej.

Działki nie są obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem są Działki.

2. Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce jego wniesienia oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Nr ewidencyjny działki/działek: 30/15; Powierzchnia działki/działek
(m2): 1220; Cena wywoławcza netto (zł): 21 000; Wadium
(zł): 1050
Nr ewidencyjny działki/działek: 30/16; Powierzchnia działki/działek
(m2): 1572; Cena wywoławcza netto (zł): 27 000; Wadium
(zł): 1350
Nr ewidencyjny działki/działek: 28/4; Powierzchnia działki/działek
(m2): 1220; Cena wywoławcza netto (zł): 21 000; Wadium
(zł): 1050
Nr ewidencyjny działki/działek: 28/5 , 30/13; Powierzchnia działki/działek
(m2): 1220; Cena wywoławcza netto (zł): 21 000; Wadium
(zł): 1050
Nr ewidencyjny działki/działek: 28/3, 30/14; Powierzchnia działki/działek
(m2): 1220; Cena wywoławcza netto (zł): 21 000; Wadium
(zł): 1050

Sprzedaż Działek objętych przetargiem jest opodatkowana stawką podstawową VAT w wysokości 23%. Wymagane wniesienie wadium w wysokości jak wyżej należy wnieść, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym na otwarcie ofert, na rachunek Sprzedającego numer:
97 1240 1053 1111 0010 5390 2363 w Banku PEKAO S.A. Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż działki/działek w Pelagii o numerze ewidencyjnym … /…”. Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego. Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia przetargu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu postępowania lub zamknięciu przetargu.

Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra postępowanie nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia.

3. Prowadzenie postępowania
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:
I część – część jawna przetargu, w której zostaną otwarte złożone oferty w obecności oferentów. Termin otwarcia ofert: dnia 1 października 2018 r. o godz. 15:30; Miejsce otwarcia ofert: budynek Kaskada, al. Jana Pawła II 12, V piętro
II część – część niejawna, negocjacje z zachowaniem konkurencji, z dopuszczeniem możliwości zorganizowania dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego.

4. Termin i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane nabyciem Działek mogą składać oferty w kancelarii Spółki: Polski Holding Nieruchomości S.A. budynek Kaskada, al. Jana Pawła II 12 V piętro 00-124 WARSZAWA z dopiskiem: Oferta w przetargu na zakup działki/działek w Pelagii o numerze ewidencyjnym … / … Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 15:00 do dnia 1 października 2018 roku. W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Forma i treść oferty
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni od dnia złożenia oferty.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia

Podmioty przystępujące do udziału w postępowaniu zobowiązane są dołączyć do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie postępowania wg załącznika nr 1 do ogłoszenia;
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Działki/Działek;
3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Działki/Działek przez osobę wygrywającą postępowanie;
4. Oświadczenie, iż w przypadku zamknięcia postępowania i wyboru składającego ofertę, a następnie nie wyrażenia zgody na sprzedaż Działki/Działek przez właściwy organ statutowy, nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży, w stosunku do Spółki oraz Sprzedającej;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji;
7. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) oraz klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
8. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki oraz dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) osoby reprezentującej wraz z klauzulą zgody
na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej;
10. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia dowodu osobistego lub paszportu) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 7 powyżej i pełnomocnictwo w formie notarialnej oraz:
 w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej aktualny w dacie wystawienia pełnomocnictwa.

7. Pozostałe informacje

Cudzoziemcy mogą nabyć Działki na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się ze stanem fizycznym i prawnym Działki/Działek. Informujemy, że granice Działek nie będą wznawiane na koszt Sprzedające. Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący. Po zakończeniu postępowania zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana. Informujemy, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży Działek jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Szczegółowe informacje o Działkach można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem:
Kontakt: Zespól Sprzedaży, Tel.: +48 22 850-95-95, E-mail: sprzedaz@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Szczegółowe informacje
Województwo
Łódzkie
Miasto
łaski
Dzielnica
Wodzierady
Ulica
Pelagia
Powierzchnia
1220
Forma własności
własność
Typ działki
rekreacyjna

W pobliżu

© OpenStreetMap contributors.
Powrót do listy ofert