Akcje Pracownicze

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „PHN”) pragnie poinformować, iż w pierwszej połowie maja br. planowana jest kolejna dematerializacja akcji PHN, m.in. w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w ewentualnej dywidendzie PHN za rok 2014.

W związku z powyższym, realizacja praw z posiadanych przez Państwa warrantów subskrypcyjnych do dnia 30 kwietnia br. umożliwi poddanie objętych w jej wyniku akcji PHN wskazanemu powyżej procesowi i w efekcie dopuszczenie do obrotu giełdowego (akcje zostaną zapisane na Państwa rachunkach maklerskich), dzięki czemu przysługiwać będzie Państwu pełnia praw akcjonariusza, w tym swoboda w dysponowaniu posiadanymi akcjami (możliwość sprzedaży w dowolnym momencie na giełdzie), jak również prawo do dywidendy.

Dla spółek Warszawski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „WHN S.A.”), Budexpo S.A. oraz Intraco S.A. obsługa Osób Uprawnionych realizowana jest w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. (dalej „DM mBank”) w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, natomiast dla Dalmor S.A. w Punkcie Obsługi Klienta DM mBank w Gdyni przy ul. Skwer Kościuszki 13, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

W celu objęcia akcji PHN każda z Osób Uprawnionych powinna zgłosić się do właściwego Punktu Obsługi Klienta DM mBank (zgodnie ze wskazanym powyżej przyporządkowaniem).

Przy dokonywaniu w DM mBank formalności związanych z objęciem akcji PHN należy posiadać:

1)    ważny dowód osobisty lub paszport,

2)    odcinek zbiorowy akcji1,

3)    odcinek zbiorowy imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji PHN serii C,

4)    Suplement jako integralną część ww. dokumentów,

5)    numer swojego rachunku bankowego, na który PHN przekaże środki pieniężne tytułem uzupełnienia brakującej ceny sprzedaży,

6)    nazwę i adres właściwego dla Państwa Urzędu Skarbowego.

1 W związku z przekształceniem z dniem 21 października 2014 r. spółki Budexpo w spółkę akcyjną, informujemy,
iż Akcjonariusze tej spółki chcąc realizować prawa z warrantów subskrypcyjnych muszą posiadać odcinki zbiorowe akcji Budexpo S.A. W związku z powyższym, osoby, które jeszcze nie odebrały takich dokumentów, mogą je odbierać
w siedzibie PHN w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12 (Budynek CBB Kaskada, V piętro, wejście od ul. Siennej),
w godz. 11:00 – 14:00.

W czasie spotkania z pracownikiem DM mBank, Osoby Uprawnione będą mogły załatwić wszelkie formalności związane z obejmowaniem akcji PHN, w tym otworzyć rachunek inwestycyjny, na którym zostaną zapisane nabyte akcje PHN.

Spadkobiercy Osób Uprawnionych w celu uzyskania szczegółowych informacji i umówienia spotkania proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 697-49-49.

W przypadku warrantów subskrypcyjnych objętych wspólnością praw, konieczne jest jednoczesne stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli, w celu nabycia akcji PHN, a następnie dokonania ich podziału pomiędzy współwłaścicieli i złożenia odrębnych dyspozycji ich zdeponowania.

Okres, w którym posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać prawa z nich wynikające (tj. złożyć oświadczenie o objęciu akcji serii C) zakończy się w dniu 11 października 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że wykonanie praw z objętych przez Państwa warrantów subskrypcyjnych możliwe jest nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia ich objęcia tj. od daty podpisania oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych.

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych będzie każdorazowo powiązana:

-      ze sprzedażą przez Państwa wszystkich posiadanych akcji (WHN S.A., Budexpo S.A.,
Intraco S.A., Dalmor S.A.),

-      z objęciem akcji PHN serii C, oraz

-      z zawarciem umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Cena emisyjna akcji serii C PHN należna PHN będzie potrącana z ceny sprzedaży wszystkich akcji (WHN S.A., Budexpo S.A. Intraco S.A. lub Dalmor S.A.) posiadanych przez Osobę Uprawnioną.

Informujemy, iż dochód uzyskany przez Państwa z tytułu sprzedaży akcji w/w spółek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 

Z poważaniem,

 

Zarząd

Polski Holding Nieruchomości S.A.