Akcje pracownicze

Szanowni Państwo,

Gratulujemy tym wszystkim z Państwa, którzy skorzystali z przysługującego im prawa do realizacji praw wynikających z posiadanych warrantów subskrypcyjnych i w ramach pierwszej w tym roku dematerializacji, mającej miejsce dnia 14 lutego br., stali się pełnoprawnymi akcjonariuszami Polskiego Holdingu Nieruchomości  S.A.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Polski Holding Nieruchomości S.A. planuje kolejne dematerializacje  w marcu oraz kwietniu br., co oznacza, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem akcje Uprawnionych Pracowników, którzy do końca pierwszego kwartału tj. do dnia 31 marca 2014 r. zrealizują prawa z warrantów subskrypcyjnych zostaną objęte w/w procesami dematerializacji i dopuszczenia akcji spółki PHN S.A. do obrotu giełdowego.


Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na realizację praw z warrantów subskrypcyjnych w późniejszym okresie tj. po 31 marca 2014 r., Spółka przewidziała przeprowadzenie kolejnych dematerializacji odpowiednio w drugiej połowie lipca oraz w ostatnim kwartale 2014 roku.

Obsługa Osób Uprawnionych realizowana jest w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A. (dalej „DM mBanku”)  w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

W celu objęcia akcji każdy z Uprawnionych Pracowników Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz Intraco S.A. powinien zgłosić się do ww. Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego mBanku.

Ze względu na obowiązujące regulacje prawne (art. 180 kodeksu spółek handlowych) umowa sprzedaży udziałów w Budexpo Sp. z o. o. wymaga potwierdzenia przez notariusza podpisów stron umowy. Z uwagi na ten fakt, przed przybyciem do Punktu Obsługi Klienta prosimy o kontakt telefoniczny z DM mBanku pod nr (22) 697-49-49 w celu umówienia terminu spotkania.

Przy dokonywaniu w DM mBanku formalności związanych z objęciem akcji PHN należy posiadać:
1. ważny dowód osobisty lub paszport,
2. odcinek zbiorowy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C PHN S.A.,
3. Suplement jako integralną część ww. dokumentów,
4. numer swojego rachunku bankowego na który PHN S.A. przekaże środki pieniężne tytułem uzupełnienia brakującej ceny sprzedaży,
5. nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się podatki.

W czasie spotkania z pracownikiem DM mBanku, Osoby Uprawnione będą mogły załatwić wszelkie formalności związane z obejmowaniem akcji PHN S.A. Możliwe będzie otwarcie rachunku inwestycyjnego, na którym zostaną zdeponowane nabyte akcje PHN S.A., co umożliwi ich późniejszą sprzedaż na Giełdzie. Rachunek ten będzie prowadzony bezpłatnie do końca 2014 r.

Spadkobiercy Osób Uprawnionych w celu uzyskania szczegółowych informacji i umówienia spotkania proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 697-49-49.

W przypadku warrantów subskrypcyjnych objętych wspólnością praw, konieczne jest stawiennictwo razem wszystkich współwłaścicieli w celu nabycia akcji PHN S.A., a następnie dokonania ich podziału pomiędzy współwłaścicieli i złożenia odrębnych dyspozycji ich zdeponowania.

Okres, w którym posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogli wykonać prawa z nich wynikające (tj. złożyć oświadczenie o objęciu akcji serii C) zakończy się w dniu 11 października 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że wykonanie praw z objętych przez Państwa warrantów subskrypcyjnych możliwe jest nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia ich objęcia tj. od daty podpisania oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A.

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych będzie każdorazowo powiązana ze sprzedażą przez Państwa wszystkich posiadanych akcji WHN S.A. / Intraco S.A. lub udziałów Budexpo Sp. z o.o., z objęciem akcji serii C PHN S.A. oraz z zawarciem umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności. Cena emisyjna akcji serii C PHN S.A. należna Spółce będzie potrącana z ceny sprzedaży wszystkich akcji WHN S.A. /Intraco S.A. lub wszystkich udziałów Budexpo Sp. z o.o. posiadanych przez Osobę Uprawnioną.

Informujemy Państwa, iż dochód uzyskany z tytułu sprzedaży akcji WHN S.A. / Intraco S.A. i udziałów Budexpo Sp. z o.o. podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.